Vergoedingen

Uitsluitingen vergoedingen zorgverzekeringen en Arbeids- en Reïntegratiemodules

Niet alle diagnoses die gesteld worden in zowel de basis generalistische GGZ- als de specialistische GGZ-zorg komen in aanmerking voor een vergoeding vanuit de zorgverzekering. Uw behandelaar zal dit indien van toepassing zo snel mogelijk met u kortsluiten. Tevens is een belangrijk onderdeel van onze reïntegratietrajecten specifiek op uw werk en werkhervatting gericht. Deze zogenaamde arbeidsgerelateerde zorgmodules komen ook niet in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekering. Voor deze laatste activiteiten ontvangt uw werkgever van SpecialistenNet Psychologie na de intake dan ook een offerte. Na goedkeuring van de offerte wordt de eerste reïntegratiesessie ingepland.

 

Informatie over behandelingen 

U komt in aanmerking voor begeleiding door een behandelteam van SpecialistenNet Psychologie, dat onder leiding staat van een hoofdbehandelaar. Alvorens dit traject te starten vragen wij u onze informatie over onze werkwijze door te lezen. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u altijd terecht bij ons secretariaat.

Voorwaarden en reglementen

SpecialistenNet Psychologie is een leverancier die zich houdt aan een gedragscode. U treft deze aan op deze site. Tevens vindt u op onze website de algemene leveringsvoorwaarden, een privacyreglement en een klachtenreglement.

 

Vergoeding van de zorg

Het zorgaanbod van SpecialistenNet Psychologie valt onder de Zorgverzekeringswet. SpecialistenNet Psychologie is een erkende Geestelijke Gezondheidszorg organisatie (GGZ) met een toelating door de minister van Volksgezondheid in het kader van de Wet toelating Zorginstellingen (WTZI) waar gekwalificeerde, gecertificeerde en door ziektekostenverzekeraars en overheid erkende professionals hun werk uitvoeren. Onze professionals beschikken onder andere over de juiste BIG registratie, beroepsverenigingregistratie (NIP) en AGB code. Om goede zorg te kunnen leveren werken onze professionals in behandelteams, bestaande uit onder andere psychotherapeuten, psychiaters, klinisch psychologen, gezondheidszorgpsychologen en A&O-psychologen. De behandelteams optimaliseren door middel van intervisie in het teamoverleg de behandeling die u van hen ontvangt.

Na het intakegesprek wordt eventueel een diagnose gesteld en wordt bepaald of het nodig is of u een basis generalistische GGZ- of een specialistisch GGZ-traject zult volgen bij ons. Voor beide soorten zorg is voor de vergoeding van deze zorg een doorverwijzing van een huis- of bedrijfsarts, danwel via het psychologenspreekuur van belang. U wordt vriendelijk verzocht mee te werken bij het verkrijgen van een verwijzing door een der genoemde doorverwijzers, indien dit van toepassing is. Tevens vragen wij u om mee te werken aan de (administratieve) handelingen die noodzakelijk zijn om de vergoeding van de ziektekostenverzekeraar (geautomatiseerd) te kunnen innen.

  

Bijna alle basis generalistische GGZ- en specialistische GGZ-trajecten vallen in de basisverzekering en worden vergoed door de zorgverzekeraar. SpecialistenNet Psychologie heeft met bijna alle in Nederland bestaande zorgverzekeraars contracten. In geval van een contract met de verzekeraar worden de kosten voor de behandeling direct bij de verzekeraars gedeclareerd. Wel dient u bij zowel de basis generalistische GGZ- als de specialistische GGZ-zorg rekening te houden met het verplichte eigen risico voor de basisverzekering welke door uw zorgverzekeraar bij u in rekening zal worden gebracht. Is uw eigen risico opgebruikt dan betaalt u geen extra kosten. Mogelijk stuurt de verzekeringsmaatschappij u een overzicht van de kosten.

Criteria voor aanmelding behandeling B-GGZ of S-GGZ

  • Je hebt een kalenderleeftijd van 18 jaar of ouder.

  • Je hebt een ziektekostenverzekering.

  • Specialistennet Psychologie biedt behandelingen aan in de volgende hoofddiagnose / stoornis-groepen: o.a. depressie, angst en andere veelvoorkomende stoornissen. Wij hebben geen acute opname en bedden beschikbaar.

  • Je spreekt één van de volgende talen: (lees voor actueel aanbod van talen www.resultaatpsychologen.com

  • In bezit van een verwijsbrief van huisarts, bedrijfsarts, psychiater of medisch specialist.

  • IQ > 87

  • Per taalgebied wisselt de wachtlijst, bel voor de meest actuele wachtlijst-tijd of vraag naar de geen wachttijd optie.

Hieronder leest u wat hierin voor u de verschillen zijn tussen basis generalistische GGZ- en de specialistische GGZ-zorg:

 

1. Basis generalistische GGZ-zorg

De basis generalistische GGZ-zorg is voor lichte tot matige psychische aandoeningen. Een behandeling binnen de basis GGZ kan bestaan uit gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater; een vorm van e-Health; of een combinatie van gesprekken en e-Health.

 

2. Specialistische GGZ-zorg

Gespecialiseerde GGZ is er voor mensen met een tijdelijke of blijvende complexe psychische stoornis. Deze trajecten die meer zorg omvatten dan geboden kan worden vanuit de basis generalistische GGZ-zorg, worden gefactureerd aan de zorgverzekeraar in DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties). Een DBC houdt in dat er voor verschillende soorten psychische problematiek een vergoeding is vastgesteld door de verzekeraar, voor de zorgverlening die nodig is voor u als cliënt (bijvoorbeeld onderzoek en/of behandeling).

 

 

Hoe lees ik mijn rekening voor ggz?  PDF: Info rekening ggz

Zorgverzekeringswet vragen en antwoorden PDF: Zorgverzekeringswet GGZ​​

Tarieven GGZ 2020

Tariefbeschikking generalistische basis-ggz TB/REG-20631-02

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/geneeskundige-ggz-zvw 

Zilveren Kruis maximum tarieven 2020