Onderzoeken

Loopbaan en/of psychologische (en psychiatrische) vraagstukken die spelen op de werkplek vragen om deskundig onderzoek; psychodiagnostisch, neuropsychologisch of psychiatrisch.
Loopbaan onderzoek (LO)

Werknemers onderpresteren, lopen vast of vallen helemaal uit. Is er een nieuw punt op de horizon nodig of een herweging van capaciteiten?

Het loopbaanonderzoek geeft inzicht in beroeps- en loopbaanmogelijkheden. Medewerkers én leidinggevenden ondervinden groot voordeel bij de transparantie die de uitslag van het onderzoek biedt. Vooral omdat de hoogopgeleide en objectieve psychologen met een breed palet aan onderzoeksmethoden goed onderbouwde voorstellen doen.

 

Het resultaat van een loopbaanonderzoek is een glashelder advies over de loopbaan en/of herplaatsing van een cliënt. Het biedt houvast en focus op het gebied van:

 

• het vaststellen van geschiktheid voor een bepaalde functie of bepaalde werkzaamheden,

• passende alternatieve functies en eventuele scholingsmogelijkheden,

• planning van de loopbaan- en herplaatsing mogelijkheden,

• zicht op de best passende randvoorwaarden ten aanzien van een werkcontext/functie.

 

Door middel van een intakegesprek en een onderzoek (Loopbaananker-, persoonlijkheids- en beroepsinteressetest) vind een inventarisatie plaats van het potentiële arbeidsvermogen. Het is mogelijk specifieke aspecten die van belang zijn voor het uitoefenen van de functie in het onderzoek te betrekken. Te bedenken valt aan: analytisch vermogen, commerciële vaardigheden of stressbestendigheid. In dat geval kan het uit te voeren onderzoek in overleg met de opdrachtgever worden samengesteld op basis van de vraagstelling, een functieomschrijving en/of functie eisen.

 

Psychodiagnostisch onderzoek (PDO)

Psychische klachten die mensen belemmeren in hun functioneren gaan niet vanzelf over en kunnen tot uitval leiden. Psychodiagnostisch onderzoek identificeert oorzaken en toont oplossingen.

 

Van medewerkers die als gevolg van psychische klachten belemmeringen ervaren in het functioneren kan het onduidelijk zijn wat de oorzaak is van de klachten. Het is nodig de aard en de ernst van de psychische problematiek vast te stellen, en in het bijzonder de eventuele beperkingen in de psychische/mentale belastbaarheid met betrekking tot het functioneren.

In een uitgebreid diagnostisch gesprek met een psycholoog en gestandaardiseerd testonderzoek worden (onder meer) de volgende kenmerken onderzocht:

• het functioneren van de werknemer,

• de aard en oorsprong van de klachten,

• de (mentale) belastbaarheid.

• persoonskenmerken, stressbestendigheid, vaardigheden en wijze van omgaan met

moeilijkheden, moeilijke situaties.

 

Het resultaat van het onderzoek is het antwoord op de vraag of er sprake is van beperkingen in relatie tot arbeid en/of er sprake is van een psychisch ziektebeeld of gebrek. Het onderzoek levert bruikbare beslisfactoren:

  • Er kan er een prognose worden gegeven van de toekomstige effecten van de psychische problematiek en welke behandelmogelijkheden er zijn.

  • Er wordt aangegeven of de werknemer in staat is de gewenste functie uit te oefenen (op dat moment of in de toekomst).

  • Er wordt een arbeidsrelatie-advies gegeven.

 
Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Na een calamiteit, zoals een ongeval of ernstige ziekte, functioneert een medewerker mogelijk anders. Een neuropsychologisch onderzoek brengt het veranderde arbeidsvermogen in kaart.

 

Het neuropsychologisch onderzoek resulteert in een objectieve beoordeling van de mogelijkheden en beperkingen van een werknemer. Dit onderzoek is geschikt voor medewerkers die belemmeringen ondervinden als gevolg van een (vermeende) hersenbeschadiging, door ongeval of ziekte, en die daardoor problematisch functioneren in hun werk. Het onderzoek geeft inzicht in de cognitieve functie en veranderingen in het intellectueel vermogen, de mentale functies, persoonskenmerken en het gedrag. Ook worden beperkingen ten aanzien van de psychische c.q. mentale belastbaarheid en het functioneren in de arbeidssituatie gesignaleerd. De uitkomsten bieden werkgevers handvatten  om de werkomgeving zo in te richten dat de werknemer zo optimaal mogelijk kan (blijven) functioneren.

 

In een uitgebreid diagnostisch gesprek met een psycholoog en gestandaardiseerd testonderzoek worden (onder meer) de volgende kenmerken onderzocht:

• het functioneren van de werknemer,

• de aard en oorsprong van de klachten,

• de belastbaarheid.

 

Aan de orde komen onder andere: Intellectueel functioneren, de cognitieve functies: aandacht/concentratie, waarneming, geheugen, snelheid van informatieverwerking en stoornissen in gedrag. Het resultaat is een objectief en onderbouwd antwoord op de vraag naar de relatie tussen het functioneren en/of de (mogelijke) hersenbeperking. Met daaraan gerelateerd de prognose, de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer en een advies over mogelijkheden om het arbeidsvermogen te behouden.

Psychiatrische expertise

Een psychiatrisch onderzoek wordt gedaan als iemand psychische klachten heeft. Of als de verwijzer een psychische aandoening vermoedt.

 

Het psychiatrisch onderzoek wordt uitgevoerd door een psychiater. Een arts of een neuroloog kan een deel van het psychiatrisch onderzoek verrichten. Het belangrijkste onderdeel van het psychiatrisch onderzoek is het interview met de client. Tijdens het afnemen van dit interview vraagt de psychiater klachten uit en let hij op het gedrag van de client.

Aanvullend onderzoek kan gebeuren in de vorm van lichamelijk onderzoek, bloed- of ander beeldvormend, gestructureerde vragenlijsten of observatieschalen. Ook kan een psychiater een psycholoog inschakelen om verder onderzoek te doen, bijvoorbeeld een neuropsychologisch onderzoek .

 

Het belangrijkste doel van het psychiatrisch onderzoek is het stellen van een diagnose. Mogelijk oorzaken en de ernst van de aandoening kunnen worden vastgesteld. De uitkomst van het onderzoek vormt de leidraad voor het opstellen van een gericht behandelplan.